Medicína

Třicet let samostatnosti CKTCH v Brně


Kategorie: Aktuality 
06.únor 2021

Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) v Brně sídlící v areálu Fakultní nemocnice u sv.  Anny v Brně, je samostatným právním subjektem, řízeným Ministerstvem zdravotnictví ČR. Poskytuje vysoce specializovanou zdravotní péči v oblasti kardiovaskulárních chorob a provádí zde transplantace srdce, jater či ledvin. Jeho význam vysoce překračuje jeho přirozenou spádovou oblast, neboť se tady léčí pacienti nejen z celé Moravy, dalších částí České republiky a Slovenska.  V dnešní době poskytuje pracoviště dospělým pacientům nejširší spektrum srdečních operací v České republice a trvale zavádí nové operační postupy a přístupy. Díky tomu udržuje v posledních 15 letech počty operací na stabilní úrovni bez poklesu. Od r. 1991 za dobu existence samostatného pracoviště bylo operováno více než 32 tisíc pacientů se srdečním onemocněním.

Zakladatelem brněnské kardiochirurgie byl prof. Jan Navrátil, který provedl první srdeční operaci už v roce 1953 a věnoval se rozvoji kardiochirurgie až do jeho odchodu do Vídně v r. 1967. Kořeny současného pracoviště spadají do roku 1984, kdy vzniklo v rámci FN u sv. Anny samostatné kardiochirurgické oddělení, pod vedení doc. Černého. V r. 1988 bylo toto pracoviště vyčleněno z fakultní nemocnice a zařazeno do nově vzniklého Institutu medicinského výzkumu, který v Brně vznikl spojením čtyř pracovišť: Výzkumného ústavu traumatologického, Výzkumného ústavu klinické a experimentální onkologie, Výzkumného ústavu pediatrického a Kardiochirurgického a transplantačního oddělení. Po rozpadu této instituce od r. 1991 vzniklo samostatné pracoviště – Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.  Od té doby se také datuje jeho prudký rozvoj po všech stránkách. Zkušenosti z dětské kardiochirurgie pracoviště zúročilo v programu léčby vrozených vad u dospělých pacientů.

Mezi nejdůležitější klinické programy pracoviště v současné době patří:

Program transplantace srdce zahájený počátkem devadesátých let minulého století a následně doplněný programem implantace dlouhodobých mechanických srdečních podpor. Tito pacienti vyžadují velmi precizní monitoraci a časté kontroly, aby se snížilo riziko některých vážných komplikací. Na CKTCH byla vyvinuta vlastní aplikace k telemonitoraci těchto pacientů. Výsledky jsou denně kontrolovány koordinátorkami programu a v případě potřeby konzultovány ošetřujícími lékaři. V aktuálním období pandemie COVID-19 aplikace umožňuje pečlivou monitoraci pacientů, přičemž pacienti nemusejí tak často podstupovat mnohdy náročnou cestu do nemocnice.

Komplexní program operací na aortální chlopni a aortálním kořeni. Program zahrnuje nejen všechny typy záchovných operací při aortální regurgitaci, ale i Rossovu operaci u mladších nemocných. Tato operace umožňuje nemocným žít zcela aktivní život bez nutnosti antikoagulační léčby.

Miniinvazivní přístupy. Všechny tyto typy miniinvazivních přístupů umožňují kratší dobu umělé plicní ventilace, kratší dobu pobytu na jednotce intenzivní péče a časnější rehabilitaci. Také výsledný příznivý kosmetický efekt není pro pacienty zanedbatelný. Výrazný pokrok představují od roku 2017 používané nové jícnové sondy s vysokou snímkovou frekvencí umožňující dosáhnout vysoké kvality 2D i 3D obrazu. CKTCH si svůj primát v 3D echokardiografii zachovává nadále i v oblasti erudice lékařů. V roce 2010 bylo na pracovišti založeno mezinárodní výukové centrum pro 3D echokardiografii, kde bylo dosud v individuálním tréningu vyškoleno 100 echokardiografistů z ČR i ze zahraničí.

Výraznou změnou prošla perioperační péče, která umožní chirurgovi větší komfort provést výkon a pacientovi rychlé a bezbolestné zotavení. Pacienti jsou nyní extubováni za několik hodin a transfuzi dostane jen třetina.  Pro komplexní operace a polymorbidní pacienty je k dispozici dočasná náhrada orgánových funkcí jako mimotělní oxygenace, krátkodobá mechanická podpora oběhu, extrarenální a extrahepatická eliminace. To umožňuje získat potřebný čas na zotavení i takovým pacientům, kteří byli dříve k operaci srdce kontraindikováni.

Součástí centra je i genetická laboratoř, která se zabývá aplikací moderních molekulárně genetických metod v klinické diagnostice a výzkumu. První oblastí je detekce původců infekčních komplikací na úrovni rozpoznání genetické informace virů, bakterií a plísní zejména u pacientů s oslabenou imunitou po transplantacích orgánů, ale i u pacientů s meningitidou, endokarditidou nebo infekcí kloubů.

 Druhou oblastí je molekulární diagnostika vrozených poruch imunity pro dětské i dospělé pacienty, která spočívá v určení vrozených mutací v genech, které jsou zodpovědné za správnou funkci imunitního systému.

Třetí oblastí je určení genetické dispozice ke vzniku aterosklerózy. Genetická laboratoř je součástí národního centra a národním koordinátorem projektu MedPed (Make early diagnoses to prevent early deaths), jehož cílem je včas diagnostikovat a léčit pacienty s familiární hypercholesterolémií. Laboratoř se podílí na vedení mezinárodní iniciativy při Evropské společnosti pro aterosklerózu, která mapuje toto onemocnění ve více než 60 zemích světa. Koordinuje pilotní projekt screeningu tohoto onemocnění u novorozenců v České republice.

Nedílnou součástí činnosti CKTCH  je pre- a postgraduální výuka. Prohloubila se spolupráce s lékařskou fakultou Masarykovy university Brno a CKTCH.  Významné místo v náplni práce CKTCH zaujímá vědecko-výzkumná a publikační činnost. V současnosti se intenzivně pracuje na projektu výstavby nového samostatného objektu. Ten by zajistil prostory, které budou odpovídat současným standardům, umožní pacientům odpovídající komfort a zaměstnancům adekvátní prostory. Dle TZ

www.cktch.cz

 

 

Autor: MUDr. Olga Wildová